ИЗВЕСТУВАЊЕ


Почитувани колеги,


согласно Член 11 од статутот на ДФРМ и одлуките на Управниот одбор на ДФРМ донесени на седницата одржана на 31. 03 2007 година, во тек е ажурирање на членството на ДФРМ. Заради успешно ажурирање на членството, за тековната 2007 година членарина не се плаќа.

Согласно претходно спомнатите одлуки, од 1 јануари 2008 година секој регистриран член во ДФРМ го продолжува своето членство со плаќање членарина од 200 денари.

Покрај правата и обврските согласно статутот на ДФРМ, членовите добиваат по еден бесплатен примерок од секој број на списанието “Импулс”, “Билтен на физичарите на Република Македонија”, потоа 50 % попуст на котизација за Конференциите што се одржуваат секои две години и други погодности.

Ве молиме, пополнетиот формулар испратете го на следната е-mail адреса:
boce@iunona.pmf.ukim.edu.mk

или оставете ги во фахот на секретарот на ДФРМ Боце Митревски.

Формуларот е достапен на следниот линк:

ФОРМУЛАР

Со почит,

м-р Боце Митревски
секретар на ДФРМ